หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
                 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 
       
News  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จ.กาญจนบุรี ยินดีต้อนรับค่ะ
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
" ท้องถิ่นเข้มแข็ง ชุมชนน่าอยู่ คมนาคมสะดวก
เศรษฐกิจดี สิ่งแวดล้อมสมดุล การศึกษาเด่น "
 
  ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม
 
แนวทางการพัฒนา
 
  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุง บำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ และกระจายการใช้ประโยชน์
  ก่อสร้างระบบแหล่งน้ำขนาดใหญ่
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านการลงทุน สินค้น OTOP
 
แนวทางการพัฒนา
 
  เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
  ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ ร้านค้าชุมชน
  สร้างความเข้มแข็ง ด้านการเกษตรกรรม/สินค้าชุมชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริม หรือจัดให้มีการจัดการศึกษาในระดับ ปฐมวัย ก่อนประถมหรืออนุบาล ประถมศึกษา มัธยม และอุดมศึกษา
  ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง หรือจัดให้มี การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย แหล่งการเรียนรู้ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาชาวบ้าน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
 
แนวทางการพัฒนา
 
  การสังคมสังเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV
  การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา
  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก / ทางน้ำ
  การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาลการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ / โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน
  การป้องกัน และแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด
  การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพื่อปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม / จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น
  การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่น จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา/ประเพณีท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
แนวทางการพัฒนา
 
  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
  การสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
 
แนวทางการพัฒนา
 
  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ในท้องถิ่นและชุมชน
  การจัดการ การบำรุงรักษา และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน
  การปลูกจิตสำนึก และค่านิยมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้ และความเข้าใจในการอนุรักษ์ และส่งเสริมการค้นหาสิ่งอื่น ๆ ในท้องถิ่นไปทดแทนพลังงาน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
  ส่งเสริมการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจ และบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
  การพัฒนาเทคโนโลยี และบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
  ส่งเสริมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ
จังหวัดกาญจนบุรี 71210
โทรศัพท์ : 034-510-984 โทรสาร : 034-510-984
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 098-347-9199
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
จำนวนผู้เข้าชม 4,320,416 เริ่มนับ 7 เม.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10