หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
               
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองปลิง
วัดหนองปลิง และ วัดบะลังกา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมะสัง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง
วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
1
2
3
4
5
 
       
News  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จ.กาญจนบุรี ยินดีต้อนรับค่ะ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้เล็งเห็นความ สำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และทันสมัย จึงได้จัดทำ เว็บไซต์ขึ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเราต่อไปครับ
 
นายมงคล โพธิ์พันธุ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
-ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง- [ 6 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 61 
   
 
   
 
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 6 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 64 
   
 
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   


-กิจการสภา- [ 6 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 67 
   
 
   
  ศูนย์ดำรงธรรม
  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
   
 


จ้างขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ตรอกหมูสี บ้านเด่นคนงาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองปลิง กว้า [ 21 ก.ค. 2564 ]จ้างขุดลอกลำห้วยสาธารณประโยชน์โป่งข่อย บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลิง กว้าง [ 21 ก.ค. 2564 ]จ้างขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านเด่นคนงาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองปลิง กว้าง ๕๐ เม [ 21 ก.ค. 2564 ]จ้างขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลิง กว้าง ๖๐ เมตร [ 21 ก.ค. 2564 ]

   
 
   
 
ขอเชิญประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ครั้งที่ 1/2564 (14 ก.ค. 2564)    อ่าน 7  ตอบ 0  
ทางสาธารณะ (7 พ.ค. 2564)    อ่าน 48  ตอบ 1  
เว็บไซต์ (ชั่วคราว) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ให้บร (10 ธ.ค. 2563)    อ่าน 49  ตอบ 0  
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
 
   
 
แนวทาง และวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว1612  [ 29 ก.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม และรายงานผลการประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว1611  [ 29 ก.ค. 2564 ]
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดินสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1603 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 29 ก.ค. 2564 ]
การใช้พื้นที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศโครงการศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environmental Open Data) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว4289 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 29 ก.ค. 2564 ]
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1609 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 29 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ? กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10482-10554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ค. 2564 ]
สำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1602  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำหรับการโอน ย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่งครู ของ อปท. สน.บถ. มท 0809.4/ว23  [ 27 ก.ค. 2564 ]
มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4290  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1572 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และเรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว106 [เอกสารแนบ]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ตบ. มท 0805.2/ว1583 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4281  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในด่านชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1599 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารแนบ]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.8/ว1533  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1582  [ 27 ก.ค. 2564 ]
คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4244 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานศึกษาที่มีการศึกษาลักษณะพิเศษ สน.บถ. มท 0809.4/ว24  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ผ่อนผันการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ด่วน กค. มท 0803.3/ว1594  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) กพส. มท 0810.7/ว1593  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การแก้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริการงานการศึกษา ระดับต้น-สูง สน.บถ. มท 0809.4/ว22  [ 23 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการวงเวียนช่วยชีวิต ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/1590  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (Local Teacher Ad Hoc Team) กศ. มท 0816.3/ว1567  [ 23 ก.ค. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1575  [ 23 ก.ค. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1574  [ 23 ก.ค. 2564 ]
   
   
 
กจ 0023.4/ว 13145 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
กจ 0023.4/ว 13143 แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรองนายกเทศมนตรี  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
กจ 0023.4/ว 13141 การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
กจ 0023.3/ว 13108 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
กจ 0023.3/ว 13107 ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบแสดงความเห็นออนไลน์  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
กจ 0023.3/ว 13106 ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ....  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
กจ 0023.3/ว 13084 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
กจ 0023.1/ว 13075 แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
กจ 0023.3/ว 13076 ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
กจ 0023.3/ว 12885 ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ E-Publication เรื่อง แนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา และโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก  [ 23 ก.ค. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 12888 การดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 23 ก.ค. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 12896 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการตลาดที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  [ 23 ก.ค. 2564 ]  
กจ 0023.4/ว 12911 การแจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน  [ 23 ก.ค. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 12771 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง ผลลัพธ์ของมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลต่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา  [ 21 ก.ค. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 12714 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โดวิด-19)  [ 20 ก.ค. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 12696 ขอเลื่อนการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท. ในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ  [ 20 ก.ค. 2564 ]  
กจ 0023.4/ว12729 แนวทางปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยและการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 20 ก.ค. 2564 ]  
กจ 0023.4/ว12713 การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยกรณีป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  [ 20 ก.ค. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 12567 แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 ก.ค. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 12470 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  [ 15 ก.ค. 2564 ]  
   
   
 
อบต.หนองปลิง [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองปลิง โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า2563 [ 24 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 34 
อบต.หนองนกแก้ว ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลหนองนกแก้ว [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองนกแก้ว โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ นายเชียนโพธิ์ทอง หมู่ 6 บ้านหนองรักษ์ [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.หนองนกแก้ว ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 ณ หมู่ที่ 4 บ้านหนองจั่น [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองปลิง โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพแก่เด็กและเยาวชน [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองปลิง โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ 2563 [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.หนองปลิง โครงการวันแม่ 2563 ของ ศพด.ตำบลหนองปลิง [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองปลิง โครงการประเพณีวันลอยกระทง 2563 ของสพด.ตำบลหนองปลิง [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.ไล่โว่ กำหนดราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 1 บ้านสะเน่อพ่อง [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.ไล่โว่ ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนท้องถิ่นจากสายงานประเภทท [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.ไล่โว่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไล่โว่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเ [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองนกแก้ว ใครบ้างที่ควรกักตัว Home isolation [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองนกแก้ว ประชาสัมพันธ์ มาตราการ Home isolation (การแยกกักตัวที่บ้าน) [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองปลิง โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 [ 21 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
   
   
 


ทต.ลิ่นถิ่น ซื้อวัสดุวิทยาสาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2564 ]ทต.ลิ่นถิ่น จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินขึ้นบ้านป้าสาว หมู่ที่ 6 บ้านห [ 29 ก.ค. 2564 ]อบต.หนองลู ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2564 ]ทต.ลิ่นถิ่น จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินขึ้นบ้านป้าสาว หมู่ที่ 6 บ้านห [ 27 ก.ค. 2564 ]ทต.ลิ่นถิ่น จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแดง หมูที่ 2 บ้านกุยแหย่ โดยวิ [ 27 ก.ค. 2564 ]ทต.ลิ่นถิ่น จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินขึ้นบ้านป้าสาว หมู่ที่ 6 บ้านห [ 27 ก.ค. 2564 ]อบต.หนองนกแก้ว จ้างเหมาบริการบุคคลอื่นเพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 27 ก.ค. 2564 ]อบต.หนองลู จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยศิลาทอง รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. [ 23 ก.ค. 2564 ]อบต.หนองลู จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักเข้าบ้านห้วยกบ รหัสทางหลว [ 23 ก.ค. 2564 ]อบต.ไล่โว่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง 0.85 ยาว 217 เมตร ลึก 0.825 เม [ 22 ก.ค. 2564 ]อบต.หนองลู ซื้อถุงยังชีพ สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โครติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยว [ 22 ก.ค. 2564 ]อบต.ไล่โว่ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อ คสล.หมู่ 2 บ้านกองม่องทะพร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป [ 22 ก.ค. 2564 ]อบต.ไล่โว่ ก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง 0.85 ยาว 217 เมตร ลึก 0.825 เมตร หมู่ 1 บ้านสะเน่พ่อ [ 21 ก.ค. 2564 ]อบต.หนองปลิง จ้างขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ตรอกหมูสี บ้านเด่นคนงาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองปลิง กว้า [ 21 ก.ค. 2564 ]อบต.หนองปลิง จ้างขุดลอกลำห้วยสาธารณประโยชน์โป่งข่อย บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลิง กว้าง [ 21 ก.ค. 2564 ]อบต.หนองปลิง จ้างขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านเด่นคนงาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองปลิง กว้าง ๕๐ เม [ 21 ก.ค. 2564 ]อบต.หนองปลิง จ้างขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลิง กว้าง ๖๐ เมตร [ 21 ก.ค. 2564 ]อบต.หนองปลิง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห [ 21 ก.ค. 2564 ]อบต.หนองบัว จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]อบต.หนองนกแก้ว จ้างซ่อมแซมโครมไฟฟ้าถนนอลูมิเนียมฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2x36 วัตต์ กิ่ง 1.50 ม. โดยว [ 21 ก.ค. 2564 ]

   
 
 
 
 
OTOP  
  ผลิตภัณฑ์
  TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง
 
 
 
 
 
    ภาษีป้าย
    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
ระเบียบ
แบบฟอร์ม เพิื่ออำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
ในการติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
 
 
การเก็บรวบรวม
องค์ความรู้ต่างๆภายในองค์กร
อย่างเป็นระบบ เพื่ิอใช้ประกอบ
การพัฒนาด้านต่างๆ
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
 
  สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
Naxsolution
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
   
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในบริการ
สายตรงปลัด
โทร 034-510-984
 
 
แผนที่ดาวเทียม
  Google Earth
   
  ประมวลผลสำรวจ
  Link ที่น่าสนใจ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ
จังหวัดกาญจนบุรี 71210
โทรศัพท์ : 035-440-235 โทรสาร : 035-440-235
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 034-510-984
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
จำนวนผู้เข้าชม 151,949 เริ่มนับ 7 เม.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10